Chỉ có Tổ chức hành nghề luật sư mới được nhận người tập sự hành nghề luật sư. Đó là ý kiến của Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 48/CV-ĐLS ngày 21/5/2021 về việc đăng ký tập sư hành nghề luật sư.

Theo văn bản này có liên quan đến việc nhận người tập sự hành nghề luật sư tại các Tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng Luật sư, Công ty Luật). Chi nhánh được nhận người tập sự hành nghề luật sư khi có ủy quyền bằng văn bản của người đứng đầu Tổ chức hành nghề luật sư và Tổ chức hành nghề luật sư giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề luật sư tại chi nhánh và chịu trách nhiệm đối với việc nhận tập sự của chi nhánh.

ADM