Email

Luật sư Nguyễn Huỳnh Minh Trang
Di động 083.817.2711 – Email lssaigontaynguyen@gmail.com

– Quá trình

  • Cộng sự cấp cao Văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên.

– Giáo dục

  • Tham gia Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

– Kinh nghiệm