Các quy định của Việt Nam về việc làm và Bộ Luật Lao động đặt ra yêu cầu rất lớn đối với người sử dụng lao động. Đó là lý do tại sao bạn, với tư cách là một nhà tuyển dụng, có thể cần sự trợ giúp của luật sư. Văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên tư vấn cho các công ty tại Việt Nam và nước ngoài về những thách thức mà một công ty có thể gặp trong lĩnh vực luật lao động tại Việt Nam.